వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

కార్మెల్ శోభ బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

కార్మెల్ శోభ : 22 వ సామాన్య ఆదివారం

02 September 2023 5:16 PM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 20 వ సామాన్య ఆదివారం

19 August 2023 3:24 PM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 17th Sunday in Ordinary Time Year A

29 July 2023 5:22 PM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 17 వ సామాన్య ఆదివారం

28 July 2023 6:29 PM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 15వ సామాన్య ఆదివారం

15 July 2023 10:43 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : Fourteenth Ordinary Sunday

08 July 2023 4:52 PM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 13 వ సామాన్య ఆదివారం

01 July 2023 11:10 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 13 వ సామాన్య ఆదివారం

01 July 2023 9:59 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : THIRTEENTH ORDINARY SUNDAY

01 July 2023 9:58 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 11 వ సామాన్య ఆదివారం

17 June 2023 9:08 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli

కార్మెల్ శోభ : 11 వ సామాన్య ఆదివారం

16 June 2023 11:27 AM | రచయిత: ;Fr. Jayaraj Vissannapalli