'శోధిని' కి స్వాగతం..!

తెలుగు కవితలు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

తెలుగు కవితలు : 434. కార్తీక దీపం 🪔

11 December 2023 12:24 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 433. నమ్మకం ... Trust

10 December 2023 12:01 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 432. నరమేధం

09 December 2023 9:35 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 431. సాహితి

07 December 2023 8:14 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 430. మందాకిని

04 December 2023 2:46 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 429. ప్రేమామృతం

28 November 2023 4:04 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 428. కార్తీక పౌర్ణమి

27 November 2023 3:20 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 427. పౌర్ణమి చంద్రుడు

26 November 2023 8:37 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 426. రాగ నృత్యం

24 November 2023 8:18 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 424. మరణం మధురం

20 November 2023 5:46 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 423. కరుణ కటాక్షుడు

18 November 2023 5:03 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 422. ప్రేమాభిషేకం

17 November 2023 12:09 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 421. సత్యభామ

12 November 2023 3:46 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 420. కార్తీక మీనం

08 November 2023 7:50 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 419. శివుని కిరణం

05 November 2023 9:53 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 418. శివ పాశం

03 November 2023 1:37 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 417. శివ సుందర

01 November 2023 8:49 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 416. ప్రేమాంజలి

26 October 2023 6:39 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 415. తెలిసిన సత్యం

22 October 2023 2:42 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 414. ప్రేమంటే

21 October 2023 3:22 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 413. శివ శక్తి

20 October 2023 3:08 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 412. పసి వయసు

19 October 2023 4:22 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 411. రాయల రాయంచ

18 October 2023 6:22 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 409. ఆడ - ఈడు పిల్ల

14 October 2023 10:07 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 408. చుక్క.

08 October 2023 1:03 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 407. ఇది ఏదో ఏదో వింతగా

07 October 2023 9:21 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 406. అంతిమ సమయం

06 October 2023 8:44 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

తెలుగు కవితలు : 405. కధ కాదు - వ్యధ కాదు

05 October 2023 9:42 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao