'శోధిని' కి స్వాగతం..!

తెలుగు తూలిక బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

తెలుగు తూలిక : దంపతులు ఏకవచనమే

10 December 2023 10:22 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : జున్నురుచి

03 December 2023 10:00 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : కలియుగం ప్రథమపాదం

01 December 2023 9:28 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : The Way I See It (Anthology of my stories)

20 November 2023 12:13 AM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : Topics in Library Science and Information Services

14 November 2023 5:55 AM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : శోభస్కరం

13 November 2023 9:55 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : Critical Essays and Reviews. e-Book

29 October 2023 6:14 AM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : Million Miles Away

11 October 2023 3:45 AM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : కథా, వ్యాసం – బలం?

03 September 2023 7:27 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : వ్యాసమాలతి 5వ సంపుటం

02 September 2023 9:36 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : కథామాలతి 7వ సంపుటం

20 August 2023 4:01 AM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : గారాబం

18 August 2023 7:51 PM | రచయిత: ;మాలతి

తెలుగు తూలిక : ప్రాకృతం విశిష్టత

14 August 2023 11:31 PM | రచయిత: ;మాలతి