'శోధిని' కి స్వాగతం..!

శ్రీ కామాక్షి బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

శ్రీ కామాక్షి : Sringeri - Tipu Sultan era - was looted, vandalised by lamaans

17 November 2023 6:07 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : Celebrated Spiritualists

09 November 2023 7:12 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శంకరుల కాల నిర్ణయం - 2

31 July 2022 12:30 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శంకరుల కాల నిర్ణయం - 1

30 July 2022 4:17 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : గురురిత్యభి ధీయతే

09 June 2021 10:03 AM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : రోగ నివారణ శ్లోకాః

05 May 2021 10:23 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : నమక స్తవం / రుద్రోపనిషత్

16 January 2021 6:25 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శుభకరమౌ కార్తీకము

16 November 2020 5:26 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : Chandi vidya - para vidya - Details

15 September 2020 9:58 AM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శ్రీమాతఙ్గీ స్తుతిః

09 April 2020 1:52 PM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శార్వరి

25 March 2020 6:18 AM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar

శ్రీ కామాక్షి : శివరాత్రి ప్రార్థన

20 February 2020 7:02 AM | రచయిత: ;Ayyagari Surya Nagendra Kumar