అనుపల్లవి తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

అనుపల్లవి : రేవతి రాగం - భో! శంభో ! గీతం - musical musings

11 April 2024 11:23 PM | రచయిత: ;GKK

రేవతి రాగం 70s నుంచి బాగా ప్రాచుర్యం లోకి వచ్చింది.సంగీత వాగ్గేయకార త్రిమూర్తులు ఈ రాగం లో క
అనుపల్లవి : ఉచితం - అనుచితం

30 December 2023 11:30 PM | రచయిత: ;GKK

ఇప్పుడు సిటీ బస్సు ఎక్కి కూర్చుని చూస్తే 60-65 % మహిళలు ఉన్నారు. వారికి ticket free. 35-40 % పురుషులు టికెట్
అనుపల్లవి : మృచ్ఛకటికం

21 February 2023 11:50 PM | రచయిత: ;GKK

అనుపల్లవి -