ఊహలు-ఊసులు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

ఊహలు-ఊసులు : గర్భకవిత్వం - నేను వ్రాసిన పద్యములు

31 March 2024 7:48 PM | రచయిత: ;sailaja

 తేటగీతి గర్భిత ఉత్పలమాల...ఉత్పలమాల...వాలయమున్ ధరన్ సకల ప్రాణులు నిన్గని సన్నుతిం
ఊహలు-ఊసులు : Introduction to Sanskrit Conversation

17 December 2017 10:46 AM | రచయిత: ;sailaja

-