కార్మెల్ శోభ తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

కార్మెల్ శోభ : పాస్కా 3 వ ఆదివారం

13 April 2024 2:18 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

పాస్కా 3 వ ఆదివారం అపో 3:13-15,17-19, 1 యోహాను 2:1-5, లూకా 24:35-48ఈనాటి దివ్య పఠణములు యేసు ప్రభువు యొక్క పునరుత్థానము నంద
కార్మెల్ శోభ : పాస్కా రెండవ ఆదివారం

06 April 2024 10:44 AM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

పాస్కా రెండవ ఆదివారంక్రీస్తు దివ్య కారుణ్య పండుగఅపో 4:32-35, 1యోహను 5:1-6, యోహాను 20:19-31క్రీస్తునాధునియందు ప
కార్మెల్ శోభ : క్రీస్తు పునరుత్థాన సందేశం

30 March 2024 6:48 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

క్రీస్తు పునరుత్థాన సందేశంఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క పునరుత్థాన పండుగను కొని ఆడుచ
కార్మెల్ శోభ : మ్రాని కొమ్మల ఆదివారం

23 March 2024 12:54 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

మ్రాని కొమ్మల ఆదివారంయెషయా 50:4-7, ఫిలిప్పి 2:6-11, మార్కు 14:1-15,47ఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ మ్రాని కొమ్మల ఆదివారమును కొ
కార్మెల్ శోభ : తపస్సు కాలం ఐదవ ఆదివారం

16 March 2024 12:17 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తపస్సు కాలం ఐదవ ఆదివారంయిర్మియ 31:31-34 హెబ్రీ 5:7-9, యోహాను 12:20-33ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠణములు దేవుడు తన ప్
కార్మెల్ శోభ : తపస్సుకాలం నాలుగవ ఆదివారం

09 March 2024 1:47 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తపస్సుకాలం నాలుగవ ఆదివారం2 రాజుల దినచర్య 36:14 -16, 19-23, ఎఫేసి 2:4-10, యోహాను 3:14-21ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠణములు దేవున
కార్మెల్ శోభ : తపస్సు కాలం మూడవ ఆదివారం

02 March 2024 12:58 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తపస్సు కాలం మూడవ ఆదివారంనిర్గమ 20:1-17,  1 కొరింతి 1:22-25,  యో‌హాను 2:13-25ఈనాడు పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠణములు దేవుడు ఇశ్రా
కార్మెల్ శోభ : తపస్సు కాల రెండవ ఆదివారం

24 February 2024 10:23 AM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తపస్సు కాల రెండవ ఆదివారంఆది 22:1-2, 9-18, రోమి 8:31-34మార్కు 9:2-10తపస్సు కాలము అనగానే మనందరికీ కూడా గుర్తుకొచ్చ
కార్మెల్ శోభ : తపస్సు కాల మొదటి ఆదివారం

17 February 2024 12:41 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తపస్సు కాల మొదటి ఆదివారంఆది 9:8-15, 1పేతురు 3:18-22, మార్కు1:12-15ఈ తపస్సు కాల మొదటి ఆదివారం మనందరికీ, దేవుడు నోవాతో
కార్మెల్ శోభ : సామాన్య కాలం 5వ ఆదివారం

03 February 2024 2:26 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

యోబు 7:1-4, 6-71కొరింతి 9:16-19మార్కు 1: 29-39ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పఠణములు మానవ జీవితంలో కష్టాలు, బాధలు ఎదు
కార్మెల్ శోభ : 4వ సామాన్య ఆదివారం

27 January 2024 8:02 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

ద్వితీయో 18:15-201కొరింతి 7:32-35మార్కు1:21-28ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క సేవకుల యొక్క అధి
కార్మెల్ శోభ : మూడవ సామాన్య ఆదివారం

20 January 2024 8:37 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

మూడవ సామాన్య ఆదివారంయోనా 3:1-51కొరింతి 7:29-31మార్కు 1:14-21ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్టణములు ప్రభు యొక్క ర
కార్మెల్ శోభ : క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండుగ

06 January 2024 12:31 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండుగయెషయా 60:1-6,ఎఫేసి 3:2-3, మత్తయి 2:1-12ఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ క్రీస్తు సాక్షాత్కార పండుగ
కార్మెల్ శోభ : తిరు కుటుంబ ఉత్సవము

30 December 2023 10:39 AM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

తిరు కుటుంబ ఉత్సవముసిరాకు 3:2-6,12-14కొలోస్సీ 3:12-21మత్తయి 2:13-15,19-23ఈనాడు తల్లి శ్రీ సభ తిరు కుటుంబ ప
కార్మెల్ శోభ : ఆగమన కాలం నాలుగవ ఆదివారం

23 December 2023 9:10 PM | రచయిత: ;Unknown

ఆగమన కాలం నాలుగవ ఆదివారం2 సమూయేలు  7:1-5,8-12,14,16, రోమి 16: 25-27లఊకఆ1:26-38ఈనాటి దివ్య గ్రంథ పఠనములు ఏసుప్రభు
కార్మెల్ శోభ : ఆగమన కాలం మూడవ ఆదివారం

16 December 2023 2:14 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : ఆగమన కాల రెండవ ఆదివారం

09 December 2023 12:52 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 34వ సామాన్య ఆదివారం

25 November 2023 12:16 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 33 వ సామాన్య ఆదివారం

18 November 2023 1:15 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 32 వ సామాన్య ఆదివారం

11 November 2023 1:33 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 31వ సామాన్య ఆదివారం

04 November 2023 11:55 AM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 30 వ సామాన్య ఆదివారం

28 October 2023 1:51 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 29 వ సామాన్య ఆదివారం

21 October 2023 2:25 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 28వ సామాన్య ఆదివారం

14 October 2023 2:22 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ : 27 వ సామాన్య ఆదివారం

07 October 2023 4:20 PM | రచయిత: ;amrutharaju vellaturi

కార్మెల్ శోభ -ఈ బ్లాగ్ క్రైస్తవ ఆధ్యాత్మికత, కార్మెల్ సభ ఆధ్యాత్మికత గురించి మరియు దైవ వాక్య సందేశములను గురించి తెలియచేస్తుంది. ఆదివార వాక్య ఉపదేశమును తెలియచేస్తుంది . బైబుల్ సందేశములు మరియు యేసు క్రీస్తు భోధన గురించి తెలియచేస్తుంది.