కావ్యాంజలి తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

కావ్యాంజలి : April 2024 Quote

02 April 2024 8:36 AM | రచయిత: ;Unknown

 Not everyone thinks alike about your well being, except your parents. Your relatives pretend, your friends act, your society looks out for that situation where they can overpower you. You is what you think you are, not the one, whom they think you are.Life is certainly not a b
కావ్యాంజలి : Flights I have Boarded

24 March 2024 11:11 PM | రచయిత: ;Unknown

SpiceJet CCU IXZ 18052008 Port Blair Trip UpSpiceJet IXZ CCU 23052008 Port Blair Trip DnAir India VTZ VGA 02042015 NTRUHS UpIndiGo VTZ HYD 09092015 Nidhu B'Day UpSpiceJet TIR VTZ 05052016 Nidhu Tonsure DnIndiGo VTZ HYD 15052017 Jainath Up
కావ్యాంజలి : novo sol

18 March 2024 6:51 PM | రచయిత: ;Unknown

 cada pôr do sol tem um novo nascer do sol
కావ్యాంజలి : లోలోపల

14 March 2024 2:55 PM | రచయిత: ;Unknown

 బయిటి వారితో కాదు. మనవారి తో మన సమక్షాన మంథనాలు. మంచిని పంచుకోగలం.. కాని.. కాలం చేసే గాయాలను అర్ధం చేసుకునే ఔనత్య
కావ్యాంజలి : నేటి తీరు

01 March 2024 7:09 AM | రచయిత: ;Unknown

 అందరు అనుకుంటారు.. 'వీడికేంటి సరదాకి సెలవులు తీసుకుంటాడు. రోజంత ఎక్కడో గడిపి వస్తాడు.. పైగా రెండు మూడు రోజులు వ
కావ్యాంజలి : la vida la tempo

04 February 2024 8:39 PM | రచయిత: ;Unknown

 o tempo viaja mais rápido que a vida, mas a vida é mais curta que o tempo.
కావ్యాంజలి : Your Happiness Your Way

01 February 2024 6:50 AM | రచయిత: ;Unknown

 Rekindle Happiness from your own self, you cannot find happiness outside your own self. Happiness is intertwined with Peace and Tranquility.
కావ్యాంజలి : కలలు

14 January 2024 7:54 AM | రచయిత: ;Unknown

 నాకు సైతం కలలు, ఆశలు, ఆశయాలు ఉన్నాయి.నాకు సైతం ప్రేరణ, ప్రోద్బలం, ప్రోత్సాహం కావాలి.నాకంటు ఉనికి ఒకటి ఉంది.
కావ్యాంజలి : జీవిత యుద్ధం

12 January 2024 2:23 PM | రచయిత: ;Unknown

 జీవతం నిరంతరమైన యుద్ధం అందులో నెగ్గటం కంటే పోరాట పటిమ ముఖ్యం. నిత్యం ఎన్నో అవాంతరాలు సవాళ్ళు ఎదురవుతూనే ఉంటా
కావ్యాంజలి : ఆవేదన

14 December 2023 10:51 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Troublesome Time

08 December 2023 2:42 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Apology

20 November 2023 7:36 AM | రచయిత: ;Unknown

 Nobody apologizes for how they treat us, all they do is, from their perspective,  blame for how one reacts back.
కావ్యాంజలి : Troubled Waters

13 November 2023 9:42 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Mastering the inner peace

28 October 2023 11:36 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Drama_Melodrama

27 October 2023 8:41 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : You

26 October 2023 9:36 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Waqt

12 October 2023 8:44 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : తెలియని తనం

08 October 2023 8:28 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Jeevitam

20 August 2023 10:24 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : ఎదురు

17 August 2023 12:36 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : 27 July 2023 Flood Havoc

28 July 2023 10:28 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : చిక్కుముడి

20 July 2023 10:15 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Nippu

07 July 2023 9:28 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : My Childhood and Now

17 June 2023 1:34 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : కాలం తీరు తెన్నులు

17 June 2023 1:27 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : భావాలు

17 June 2023 1:26 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : కాలం

20 May 2023 7:12 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : EoI

04 May 2023 10:15 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : Influencers in my Life

18 April 2023 10:15 PM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి : అడుగు జాడ

28 March 2023 9:27 AM | రచయిత: ;Sri[dharAni]tha

కావ్యాంజలి -మదిని సుతిమెత్తగా మీటే భావాల మజిలి