వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Shared from Bing: #AI created

22 September 2023 7:06 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ఎప్పుడు రా #news18

20 September 2023 5:32 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #google #pancard #liquorscam and #landscam are not same

19 September 2023 8:35 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : న్యాయం యొక్క అర్థం 7000 కోట్లు, ఎవరికి?

18 September 2023 2:33 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “🤯 Do you know the story of Battle of Gokul? #india #hinduism” on YouTube

17 September 2023 4:21 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “Phool Makhana Curry – Lotus Seeds Curry” on YouTube

07 September 2023 1:39 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Shared from Bing: OpenCV Tutorial: A Guide to Learn OpenCV – PyImageSearch

05 September 2023 5:07 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : UCMAS Test – లెక్కలు సమస్యలు

02 September 2023 9:52 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : https://phon.pe/ru_gells84tk #phonepe

30 August 2023 5:51 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #govtmint #hacked ?

29 August 2023 7:16 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #Muralart

22 August 2023 10:22 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #Paytm

15 August 2023 12:29 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “Cheesy Garlic Bread 🍞 #shortsfeed” on YouTube

13 August 2023 5:53 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Post from Pikaso (@pikaso_me)

09 August 2023 11:06 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “మీకు Refund వచ్చిందా ? | #ytshorts #finance” on YouTube

08 August 2023 8:26 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : my mobile with containing 38 is not working please bear with me #airtel

03 August 2023 11:02 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Tweet from Journey with Jogu (@JogulambaV) #నానోరు

23 July 2023 6:33 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “She Killed A Billionaire Then Got Trapped In The Wilderness!” we have in Europe #west

21 July 2023 10:08 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : My Ex-Wife Married A Millionaire For $500 / Week! | Divorce Court

20 July 2023 9:34 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : #paytm not pay to modi

13 July 2023 9:31 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : sarvil school project by #momdad

09 July 2023 10:21 AM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : ఆంగ్లం ఎలుకలు

28 June 2023 1:19 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “evm machines working now?” on YouTube

25 May 2023 12:36 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు

గెల్లి ఫణింద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు : Watch “spamming already started” on YouTube

25 May 2023 12:35 PM | రచయిత: ;గెల్లి ఫణీంద్ర విశ్వనాధ ప్రసాదు