తెలుగు కవితలు తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

తెలుగు కవితలు : 488. నా దొక ప్రపంచం

16 April 2024 12:52 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

నా దొక  ప్రపంచం
తెలుగు కవితలు : 487. దీపం - తేజం

13 April 2024 4:29 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

దీపం - తేజం
తెలుగు కవితలు : 486. అనుభవం – అనుభూతి

12 April 2024 12:06 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 అనుభవం – అనుభూతి
తెలుగు కవితలు : 485. ఓ వయ్యారి

11 April 2024 1:02 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 ఓ వయ్యారి
తెలుగు కవితలు : 484. సిగలు వగలు

10 April 2024 5:40 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 సిగలు  వగలు
తెలుగు కవితలు : 483. ఆమని

09 April 2024 5:05 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

ఆ మ ని
తెలుగు కవితలు : 482. కలియుగ ఈశ్వరుడు

01 April 2024 2:08 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 కలియుగ ఈశ్వరుడు
తెలుగు కవితలు : 481. పరిమళ భాష

27 March 2024 9:31 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 పరిమళ భాష
తెలుగు కవితలు : 480. పౌర్ణమి గ్రహణం

25 March 2024 12:01 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 పౌర్ణమి గ్రహణం 
తెలుగు కవితలు : 479. లక్ష్యం ( Goal) - కోరిక (Desire)

24 March 2024 5:06 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 లక్ష్యం ( Goal) - కోరిక (Desire)
తెలుగు కవితలు : 478. రాజ యోగిని

23 March 2024 2:49 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

  రాజ యోగిని
తెలుగు కవితలు : 477. చూసుకో … ఒకసారి చూసుకో

22 March 2024 10:18 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 చూసుకో … ఒకసారి చూసుకో
తెలుగు కవితలు : 476. కాలవృత్తం

20 March 2024 9:53 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 కాలవృత్తం
తెలుగు కవితలు : 475. కాలుడు కమనీయం

09 March 2024 2:56 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

కాలుడు  కమనీయం
తెలుగు కవితలు : 474. గవ్వను కాదు గువ్వను

08 March 2024 10:09 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 గవ్వను   కాదు   గువ్వను
తెలుగు కవితలు : 473. మనో శతకం - 8

06 March 2024 9:40 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

మనో శతకం - 8
తెలుగు కవితలు : 472. కళ్యాణం – వివాహం

03 March 2024 12:36 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 కళ్యాణం(శుభం) – వివాహం(బంధం)
తెలుగు కవితలు : 471. శివ కీర్తన

01 March 2024 8:56 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

  శివ కీర్తన
తెలుగు కవితలు : 470. ఒక మంత్రం

26 February 2024 11:05 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 ఒక మంత్రం
తెలుగు కవితలు : 469. కెరటం

22 February 2024 3:02 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

కెరటం 
తెలుగు కవితలు : 468. మనసు లోని దైవం

21 February 2024 12:28 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 మనసు లోని దైవం
తెలుగు కవితలు : 467. శివుని మనసు

16 February 2024 5:11 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

  శివుని మనసు
తెలుగు కవితలు : 466. వసంత పంచమి - బ్రహ్మ జ్ఞానేశ్వరి

15 February 2024 3:10 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 బ్రహ్మ జ్ఞానేశ్వరి
తెలుగు కవితలు : 465. ప్రేయసి పరమాత్మ

14 February 2024 5:54 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

ప్రేయసి  పరమాత్మ  
తెలుగు కవితలు : 464. శివుని తో మాటలు

12 February 2024 6:35 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 శివుని తో మాటలు
తెలుగు కవితలు : 463. ఏకాంత మెంత హాయి

10 February 2024 7:59 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 ఏకాంత మెంత హాయి
తెలుగు కవితలు : 462. తీర పయనం

09 February 2024 7:00 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 తీర పయనం
తెలుగు కవితలు : 461. అలల గోదారి

08 February 2024 6:40 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 అలల గోదారి
తెలుగు కవితలు : 460. మనో శతకం - 7

07 February 2024 3:21 AM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 మనో శతకం - 7
తెలుగు కవితలు : 459. "మాయ" దారి మనిషి

06 February 2024 12:57 PM | రచయిత: ;Yedla Srinivas Rao

 "మాయ"దారి   మనిషి

తెలుగు కవితలు -Soul Thoughts On Paper