వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

తెలుగు వెలుగు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

తెలుగు వెలుగు : కావ్యకంఠ గణపతిముని

16 February 2024 4:33 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

My Charcoal pencil sketch
తెలుగు వెలుగు : పొణకా కనకమ్మ

07 February 2024 5:33 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

తెలుగు వెలుగు : Pencil చిత్రానికి స్పందన

31 January 2024 11:03 PM | రచయిత: ;Ponnada Murty

https://m.facebook.com/groups/542646195772540/permalink/7199694700067623/?mibextid=Nif5oz 
తెలుగు వెలుగు : రామానంద్ సాగర్

26 January 2024 7:05 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty

తెలుగు వెలుగు : బుజ్జాయి

08 January 2024 8:22 AM | రచయిత: ;Ponnada Murty