వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

నా ఆలోచనలు బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

నా ఆలోచనలు : అనాయాస మరణం

11 February 2024 3:39 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

 అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యేన జీవనందేహాన్తే తవ సాయుజ్యం దేహిమే పార్వతీపతే||    ప్రతి మానవుడు తప్ప
నా ఆలోచనలు : వైకుంఠ ఏకాదశి

23 December 2023 9:36 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

 శ్రీమహావిష్ణువు శయనైకాదశి(ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి) నాడు యోగనిద్రలోకి వెళతాడని మన పెద్దలు చెబుతారు. అప్పటినుండి నా
నా ఆలోచనలు : జీవేశ్వరుడు

13 December 2023 5:25 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : వాచాజ్ఞానం

15 October 2023 8:25 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : అహింస

02 October 2023 6:47 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : మోక్షం

07 August 2023 8:56 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : తొందరపాటు

09 July 2023 10:16 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : పండు

04 June 2023 8:47 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : మమకారం

28 April 2023 10:13 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : మ్రొక్కు

02 April 2023 4:18 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : క్షుద్ర దేవత

12 March 2023 10:15 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : శోభకృత్

01 February 2023 11:36 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : లక్ష్మక్క

26 January 2023 8:23 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : మహాలక్ష్మి

26 January 2023 8:20 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : ఆశ్రమ ప్రముఖులు

26 January 2023 8:18 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమ విశ్లేషణ

26 January 2023 8:17 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : అపూర్వం - అద్వితీయం

25 September 2022 8:08 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : గురువు

20 August 2022 5:52 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : నిరాడంబరత

18 July 2022 9:23 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : కర్మభూమి-భోగభూమి

14 June 2022 11:09 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : సులభ మార్గం

15 May 2022 6:10 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు

15 April 2022 5:43 AM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : శుభకృత్

01 April 2022 8:18 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : నాదబిందుకళలు

11 February 2022 7:27 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : రహస్యం

11 January 2022 9:13 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : దీపావళి

04 November 2021 12:10 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : గురుశక్తి

11 October 2021 9:12 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : లక్ష్మి

20 August 2021 12:39 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : హనుమంతుడు

04 June 2021 12:58 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)

నా ఆలోచనలు : ఆక్సిజన్

29 May 2021 3:58 PM | రచయిత: ;noreply@blogger.com (Kali Prasad Paluri)