పద్యం - హృద్యం తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

పద్యం - హృద్యం : నమామి దేవి నర్మదే 🙏🙏

12 May 2024 12:57 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

 శ్లో.అలక్ష లక్ష లక్ష పాప లక్ష సార సాయుధమ్ | తతస్తు జీవ జంతు తంతు భుక్తి ముక్తి దాయకమ్ | విరించి విష్ణు శ
పద్యం - హృద్యం : శంకర జయంతి 2024

12 May 2024 12:47 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

 
పద్యం - హృద్యం : ఉగాది 24

09 April 2024 12:21 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

సీ. త్యజియించ వాంఛలఁ దపము పండిన రీతి... నాకు రాలిన చెట్ల ననలు దోచెనిరుల సంకెలఁ ద్రెంచి యినుఁడైన విధము
పద్యం - హృద్యం : శివ శివ అనరాదా 2024

08 March 2024 7:02 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : పరమేశ త్రిశతి

08 March 2024 5:10 AM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : పితృస్తుతి

30 September 2023 7:19 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : రాధామాధవం

23 September 2023 3:00 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : నేడు రాధాష్టమి

23 September 2023 7:09 AM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : వరలక్ష్మీ నమోస్తుతే

25 August 2023 9:46 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : కలాం గారికి నివాళులు

28 July 2023 9:22 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : గురు పూర్ణిమ 2023

04 July 2023 9:38 AM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : నమామి గంగే

03 May 2023 12:34 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : పాపహారి పునాతు మాం

02 May 2023 12:28 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : గంగే ప్రసీద

28 April 2023 12:49 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : జయతు జయతు గంగే

26 April 2023 12:12 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : విజయతే గంగా మనోహారిణీ

25 April 2023 12:24 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : గంగే దేవి నమోస్తుతే

24 April 2023 12:19 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : భాగీరథీమ్ ప్రార్థయే

23 April 2023 12:09 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : నమామి గంగే

22 April 2023 12:15 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : సంక్షిప్త రామాయణము

30 March 2023 6:58 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : శోభకృత్ రమ్ము

22 March 2023 12:08 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : ధ్రువానుగ్రహము

12 March 2023 1:39 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : మకర సంక్రమణ పుణ్యకాలం

14 January 2023 8:42 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : దత్తా

07 December 2022 12:24 PM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం : దీపావళి 2022

24 October 2022 10:58 AM | రచయిత: ;మిస్సన్న

పద్యం - హృద్యం -పద్యము తెలుగుల విద్యగు! హృద్యము చదువరుల కెన్న, నింపగు వినగా ! పద్యము కవితల కాద్యము! సద్యశమును కల్గజేయు చక్కగ కవికిన్!