వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

వరూధిని బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

వరూధిని : విప్లవ తపస్వి! పీవీ! భారత రత్న!

10 February 2024 3:15 AM | రచయిత: ;Zilebi

 ప్రావీణ్యానికి పట్టము!పీవీ! విప్లవ తపస్వి! వికసిత భారత్నీ వదలని పట్టాయెన్
వరూధిని : నీ, నా భేదము లేని కంబుధరుడా! నిన్మ్రొక్కెదన్ కావుమా!

30 December 2023 2:45 AM | రచయిత: ;Zilebi

 తానైవెల్గెతివీవు విశ్వ మున నాద్యంతంబుగా వేణునాదానందమ్ముగ కాలవాహినిగ కాంతారమ్ము గా వేదమై
వరూధిని : FINNIFTY 19500 CE+PE JULY 2023 Sell Strategy

28 June 2023 12:21 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : FINNIFTY Zero Point Option Selling Strategy -1

09 June 2023 9:00 PM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : Dancing Dark Clouds - 51

13 May 2023 9:55 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : అసంభావితాలు (story continues)

26 November 2020 8:11 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : దీపావళీయము

14 November 2020 6:38 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : ఏకత్వం

02 November 2020 5:56 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : తృప్తి

01 November 2020 10:29 PM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : ప్రవాహం

01 November 2020 10:19 PM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : మౌని

01 November 2020 3:52 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : కేంద్రంతో మమేకం

30 October 2020 8:23 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : ఆది మూలము

30 October 2020 4:51 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : నేతృత్వం

29 October 2020 6:28 PM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : ద్వంద్వం

29 October 2020 5:32 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : చీకటి లో చీకటి

28 October 2020 8:28 PM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : అలెక్సా ఎవరు ?

22 October 2020 6:28 AM | రచయిత: ;Zilebi

వరూధిని : రాగాల పల్లకిలో....

05 October 2020 7:53 AM | రచయిత: ;Zilebi