వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

శంకరాభరణం బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

శంకరాభరణం : సమస్య - 4689

27 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

28-2-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పాపులకు సుఖములు దక్కు స్వర్గమందు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4688

26 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

27-2-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“గంధరహిత సుమమ్ముల గౌరవింత్రు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4687

25 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

26-2-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“ధర్మవిరుద్ధమ్మె యగును తండ్రికి మ్రొక్
శంకరాభరణం : సమస్య - 4686

24 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

25-2-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“శిల్పము కేరెనని గ్రుడ్డి చిందులు వేసెన
శంకరాభరణం : సమస్య - 4685

23 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

24-2-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పులులు కరులు భూర్జపత్రములపై నిలిచెన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4684

22 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

23-2-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“భార్యయె భర్తగను మారె భాగ్యము గలుగన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4683

21 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

22-2-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“త్రాగు నరునకు మోక్షమ్ము దప్పదెపుడు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4682

20 February 2024 9:47 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

21-2-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పదసంపద నాశనమగు వ్యాకరణముచే”(ల
శంకరాభరణం : సమస్య - 4681

19 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

20-2-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“మారీచుం డుత్తముఁడును మాన్యుండె యగున్
శంకరాభరణం : సమస్య - 4680

18 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

19-2-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“దేహ మున్నంత వఱకు సందేహముండు”(ల
శంకరాభరణం : సమస్య - 4679

17 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

18-2-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“చంప వచ్చువారిఁ గనిన సంతసమగు”(లేదా...)
శంకరాభరణం : సమస్య - 4678

16 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

17-2-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“విడియమిచ్చి భార్య యడిగె వేతనమును”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4677

15 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

16-2-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సంగరమున నోడువాఁడె శౌర్యధనుండౌ”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4676

14 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

15-2-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“తాళిని దొలగించె భర్త తరుణియె మెచ్చన్
శంకరాభరణం : సమస్య - 4675

13 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

14-2-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“ప్రేమికుల దినోత్సవమని విలపింపఁ దగున్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4674

12 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

13-2-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“మెచ్చనట్టివారె మిత్రులకట!”(ల
శంకరాభరణం : సమస్య - 4673

11 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

12-2-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“భయముఁ గూర్చువాఁడె పరమగురుఁడు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4672

10 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

11-2-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“శంకరుఁ డేతెంచెఁ గనఁగ సంపల్లక్ష్మిన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4671

09 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

10-2-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“రోషముడిగి చంపిరే విరోధుల బలిమిన్”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4670

08 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

9-2-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4669

07 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

8-2-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“నక్కలనున్ స్రుక్కఁజేసినన్ మెచ్చఁదగున
శంకరాభరణం : సమస్య - 4668

06 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

7-2-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“కడుపు నిండెను తీర దాకలియె సుంత”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4667

05 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

6-2-2024 (మంగళవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“విశ్వమ్మును మ్రింగువాని విశ్రామ మెటన
శంకరాభరణం : సమస్య - 4666

04 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

5-2-2024 (సోమవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“సోమ భాస్కరుల్ గలిసిరి క్షోభ నడఁప”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4665

03 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

4-2-2024 (ఆదివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“యతులుఁ బ్రాసలు లేని పద్యములు మేలు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4664

02 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

3-2-2024 (శనివారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“గర్వమ్మే లేనివాఁడు కవి గాఁడు కదా”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4663

01 February 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

2-2-2024 (శుక్రవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“పూర్మెన్ గోయింగ్ టు గాన్గపూర
శంకరాభరణం : tag:blogger.com,1999:blog-6769183920316093900.post-2995644733999091927

01 February 2024 11:20 AM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

శంకరాభరణం : సమస్య - 4662

31 January 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

1-2-2024 (గురువారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“దోసిటం బట్టి సంద్రమున్ దోడవచ్చు”
శంకరాభరణం : సమస్య - 4661

30 January 2024 9:00 PM | రచయిత: ;కంది శంకరయ్య

31-1-2024 (బుధవారం)కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...“తన్నెదను సమస్యాక్లేశమున్న యెడల”