వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

శ్యామలీయం బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

శ్యామలీయం : చాలునమ్మ సింగారము

27 February 2024 10:10 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

చాలునమ్మ సింగారము స్వామి వచ్చు వేళాయెబాలికా వరము లిచ్చి భక్తకోటికిచాలదమ్మ సమయము పూలజడ వేయుటకునీలాలక మల్లెపూ
శ్యామలీయం : శ్రీరామనామము చేయని మనసు

26 February 2024 8:39 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

శ్రీరామనామము చేయని మనసొక చీకటికొట్టని తెలియండీఘోరమైన కామాదిపిశాచాల గుహ యను మాటను తెలియండీలేని సుఖము సంసారము
శ్యామలీయం : లోకమెల్ల చక్కగ నిదురించు వేళ

26 February 2024 5:04 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

జగదీశ్వర లోకమెల్ల చక్కగ నిదురించు వేళతగినమంచి సమయమురా ధ్యానంచుకొనగ నిన్నుయుగములుగా యత్నించుచు నున్నను నాకొ
శ్యామలీయం : నా యింటి పనులు ముగియించుకొని

26 February 2024 12:40 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

వినవయ్య నా యింటి పనులు ముగియించుకొనికనులార నినుజూడ గబగబ వచ్చితినిఆలోన నయ్యయ్యొ నయ్యవారును దేవాలయపు తలుపులను
శ్యామలీయం : మోక్షనగరిలో

24 February 2024 9:03 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

మోక్షనగరిలో నొకమూల కటీరందాక్షిణ్యముతో నాకు దయచేయరాఆమూల కుటీరమునరామా రామా యనుచునామజపము చేయుదునుస్వామీ వేడుక
శ్యామలీయం : జయజయ శ్రీరామ జగన్మోహన

23 February 2024 10:43 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

జయజయ శ్రీరామ జగన్మోహన భవభయహర శ్రీరామ పరమపావనజయజయ రఘుకులనాయక జనకజావరజయజయ హరి సకలలోక శాంతిదాయకజయజయజయ సకలమౌనిజ
శ్యామలీయం : భావించర శ్రీరాముని

23 February 2024 7:26 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

భావించర శ్రీరామునిజీవుడ నీవు చిత్తమునవరదాయకుడని భావించెదవోపరమాప్తుండని భావించెదవోపరమేశ్వరుడని భావించెదవో
శ్యామలీయం : వీరభక్తుడను రామ

22 February 2024 11:59 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

వీరభక్తుడను రామ వీరభక్తుడ నీకుకూరిమితో రక్షించుము వీరభక్తుడ విశ్వవందిత నీకు నేను వీరభక్తుడ రామవిశ్వసన్న
శ్యామలీయం : మాయవేసిన వేషముచే

22 February 2024 10:55 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

మాయవేసిన వేషముచే మనిషినైతి నేనుమాయవేషము వేసి నీవు మనిషి వైనావునీమాయావిలాసమిటు నిగిడించిన సృష్టిలోఈమానవుడొక
శ్యామలీయం : హరేరామ యనవలెను

22 February 2024 9:41 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

హరేరామ యనవలెను మీరు హరేకృష్ణ యనవలెనుపరాత్పరా యనవలెను మీరు శరణము హరి యనవలెనునిరంతరముగా హరినామమునే నిష్ఠగ పలుక
శ్యామలీయం : ఏమిటయా సాధనం

22 February 2024 12:46 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

రామకటాక్షమును బడయ నేమిటయా సాధనంరామకటాక్షమును బడసి రామపదము చేరెదరామచంద్రనామరూపరమ్యసుగుణకీర్తనంస్వామి కటాక
శ్యామలీయం : శ్రీరామ జయరామ రామా

21 February 2024 9:57 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

శ్రీరామ జయరామ రామా దాసుడను ప్రీతితో రక్షించు రామాహరి వీవు శ్రీరామ రామా నీకు కింకరుడను శ్రీరామ రామాకరుణాలవాల శ
శ్యామలీయం : మరువక రామనామము

21 February 2024 7:31 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

 మరువక రామనామము చేయవలయు    హరినామ మిట్టిట్టి దన వశముకాదుహరినామమున గాని యన్యంబు వలన     తరచుగా
శ్యామలీయం : శివశివ యనవలె శ్రీరామ యనవలె

20 February 2024 11:53 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

శివశివ యనవలె శ్రీరామ యనవలెచివరకు బంధవిఛ్ఛేదమ్ము కావలెహరిహరి యనవలె యపరాధి ననవలెపరమార్థతత్త్వమ్ము భావించుకొన
శ్యామలీయం : హరిహరి కలియుగ మన్యాయము

20 February 2024 11:12 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

హరిహరి కలియుగ మన్యాయముహరియన్న శ్రధ్ధలే దన్యాయముహరికీర్తనలు పాడునంత తీరికలేదుహరిపూజనము చేయునంత తీరికలేదుహర
శ్యామలీయం : విరులివిగో చేయరే హరిపూజలు

20 February 2024 9:19 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

విరులివిగో చేయరే హరిపూజలువిరులు వాడును సుమా వేళదాటినగుడి తలుపులు తెరచినారు కోమలులారవడివడిగా రండు చేయవలయు పూ
శ్యామలీయం : పూవులండీ పూలు బోలెడన్ని పూలు

20 February 2024 8:25 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

పూవులండీ పూలు బోలెడన్ని పూలుదేవుని మాలలకు దివ్యమైన పూలుమంచిమంచి పూలు మాతోటలో పూలుఎంచి తెచ్చిన పూవు లింపైన పూ
శ్యామలీయం : పూలు తెచ్చినామండి

20 February 2024 4:04 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

పూలు తెచ్చినామండి పూలు తెచ్చినాముపూలు తెచ్చినాము హరిపూజకై మేమురామయ్య కిష్టమైన రంగురంగుల పూలుమేము కొసి తెచ్చ
శ్యామలీయం : ఎవ రల్లినారమ్మ యీపూలమాలిక

20 February 2024 2:21 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

ఎవ రల్లినారమ్మ యీపూలమాలికభువనమోహనుకంఠమున నిం శోభించెఏతోటలో పూల నెంచి తెచ్చినారోసీతమ్మమగని గళసీమలో మాలకుచేత
శ్యామలీయం : ఉన్నాడు నారాముడు

17 February 2024 10:12 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

అన్నలారా నమ్ము డున్నాడు శ్రీరాము డామాట నిజమని విన్నవింతుఉన్నాడు నారాము డున్నాడు వానికై యున్నాను నేనని విన్నవ
శ్యామలీయం : ఇడిగో శ్రీరాముడు

17 February 2024 8:32 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

ఇడిగో శ్రీరాముడు - ఇందీవరశ్యాముడుకడుపావననాముడు - కారుణ్యధాముడుధరాసుతాసమేతుడై ధరనేలెడు వాడుపురవైరి వలన నెపుడ
శ్యామలీయం : బాలుని మృదుకరముల

14 February 2024 8:04 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

 బాలుని మృదుకరముల నిడ బంగారు వింటినిచాల మంచియమ్మ యనెను బాలుడును వెంటనెఇంతకును బాణాలేవి యేవి యనెను నరపతిఅం
శ్యామలీయం : రాముడనే పేరుగల రాజొక్క డున్నాడు

14 February 2024 12:40 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

రాముడనే పేరుగల రాజొక్క డున్నాడు సుత్రాముడనే పేరుగల రాజొక్క డున్నాడు రాముడనే పేరుగల రాజు నరులకెల్ల రాజు సుత్ర
శ్యామలీయం : అరయలేరో

13 February 2024 11:02 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

అరయలేరో మీరంబుజాక్షునినరపతికులతిలకుని నారామునిఅతడే ముల్లనికములకు నన్నదాత యనిఅతడే సద్భక్తకోటి నాదరించు హరి
శ్యామలీయం : మీరు నమ్ముకొన్నవాడు

08 February 2024 11:26 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

మీరు నమ్ముకొన్నవాడు మీకు సత్యముమారాముడు మాత్రము మాకు సత్యముకొత్త కొత్త మతము లన నుత్తుత్తి సత్యముకొత్త కొత్త
శ్యామలీయం : హరేరామ హరేరామ రామ

08 February 2024 9:43 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

హరేరామ హరేరామ రామహరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణహరేరామ యందును   హరేకృష్ణ యందునుమరేమైన యనుటకు   మనసు రాకుం
శ్యామలీయం : తనువెల్లా శ్రీరాముని తగిలి యున్నది

08 February 2024 8:27 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

తనువెల్లా శ్రీరాముని తగిలి యున్నదిమనసేమో శ్రీరామమయ మైనది రామ రామ యనుట కొఱకె రసన యున్నదిఆమూర్తిని చూచుటకే
శ్యామలీయం : కనుగొన నిది చిత్రముగా ననిపించును

08 February 2024 7:15 PM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

కనుగొన నిది చిత్రముగా ననిపించునుజనులారా మీతీరు జగతిని నాకువినరేల హరినామమును చెవులారకనరేల హరిరూపమును కనులార
శ్యామలీయం : వినుడు హరి యండగా

08 February 2024 7:20 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

వినుడు హరి యండగా మనకుండగమనసుచెదరు టన్నది మన కుండదుగాహరినామామృతము రుచిమరగిన జిహ్వసరిగా నితరముల నెన్న సాహసించ
శ్యామలీయం : అన్నలార

08 February 2024 1:58 AM | రచయిత: ;శ్యామలీయం

అన్నలార చాల యెఱుక యున్నవా రనిపించునుచిన్నచిన్న సందేహము లున్నవి మాకుకన్నారా శ్రీహరిని కనులారా యెటనైనాకన్నామ