వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : వ్యాసము: మాఘపూర్ణిమ విశిష్టత -శ్రీ కనకదుర్గప్రభ ఫిబ్రవరి 2024

12 February 2024 1:32 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

 మాఘపూర్ణిమ విశిష్టత మాఘమాస ప్రాశస్త్యం    చైత్రం మొ
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత: గతి తప్పిన శృతిలయలు

07 February 2024 5:47 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

 ఆంశం: జీవనరాగం – శీర్షిక : గతి తప్పిన శృతిలయలు
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత -శీర్షిక:- దైవనామస్మరణం

06 February 2024 3:23 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

 అంశం:-స్మరణం – శీర్షిక:- దైవనామస్మరణం (సాహితీ
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత - ఊహల్లో ఊరించిన గుసగుసల పలకరింపు

25 January 2024 12:48 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

సాహితీ రసస్రవంతి -24-01-2024 ఊహల్లో ఊరించిన గుసగుసల పలకరింపు
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత-రంగనాథుడి కోవెల- గోదాదేవికి మమతల కోవెల

16 January 2024 2:18 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

 రంగనాథుడి కోవెల- గోదాదేవికి మమతల కోవెల విష్ణువే చిత్తములో గలవాడు
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత-ఏదైనా గమ్యం చేరడానికే!

13 October 2023 12:21 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత కరోనా పాదాలు-బాలల పదాలు

14 September 2023 2:43 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు

18 August 2023 4:00 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు

30 July 2023 1:10 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత సాహితీ రస స్రవంతి

12 July 2023 5:56 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత సాహితీ రస స్రవంతికి

28 June 2023 12:17 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు

11 June 2023 5:43 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు!!

25 May 2023 11:49 AM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు!!

20 May 2023 2:27 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కరోనా పాదాలు - బాలల పదాలు!!

17 May 2023 2:45 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత - కల

21 April 2023 5:50 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత

05 March 2023 7:36 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి

శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి --- బాలల రచయిత్రి : కవిత ఊరే ఉమ్మడి కుటుంబం

23 January 2023 1:58 PM | రచయిత: ;శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి