వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

సన్నజాజి బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

సన్నజాజి : వినాయక చవితి (సీసం)

18 September 2023 4:47 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : తండ్రి సంరక్షణ పద్యం

26 August 2023 1:12 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గజల్ స్నేహపరిమళం

11 August 2023 10:06 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : నీడైన నాన్న

11 July 2023 12:11 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గౌడన్న గాథ (పాట)

27 June 2023 12:30 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : పాలకుల పై పద్యం

02 June 2023 10:14 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : తెగిన మోకు

24 May 2023 10:02 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : చెట్టు చెలిమి

22 April 2023 8:42 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : సేదదీర్చే చెట్టు

18 April 2023 10:03 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : నానీలు

17 April 2023 10:05 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ఉగాది (సీసం)

23 March 2023 12:31 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ఉగాది సీసపద్యం

21 March 2023 11:57 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ప్రకృతి పాట

18 March 2023 11:13 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ప్రకృతిమాయ (గజల్ )

16 March 2023 10:38 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : రంగులకేళీ హోళీ (గేయం)

07 March 2023 2:11 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : పద్యం

05 March 2023 9:02 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గణపతి (పద్యం)

05 January 2023 2:20 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : సూర్యోదయ వర్ణన

16 November 2022 4:19 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : సైనికత్యాగం (గజల్ )

08 November 2022 4:56 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : వీరనారి

06 November 2022 1:13 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ఆడవారి ప్రతిభ

04 November 2022 4:53 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్