సన్నజాజి తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

సన్నజాజి : గజల్ (శిలలన్నీ)

24 January 2024 12:13 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

 గజల్ శిలలన్నీ ప్రతిమలుగా ప్రభావించుట సాధ్యమేన మనుషులంత మహాత్ములై వెలుగొందుట సాధ్యమేనఊహలన్నీ
సన్నజాజి : గజల్ (నెరజాణా)

12 January 2024 12:14 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

 చిరునవ్వుల తేనియలను చిందించవె నెరజాణాదరహాసపు దగదగలను వెలయించవె నెరజాణానీకోసం నిరీక్షణలొ నిలువెల
సన్నజాజి : నీలో ఏముంది?

07 January 2024 2:07 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

 అవని నిండిన అజ్ఞానాంధకారంలో జ్ఞానచంద్రుడు నీవై ప్రభవిస్తావుతుమ్మెదలన్నీ దరిజేరిన పూదోట నీవేమో అనిప
సన్నజాజి : నానీలు ( శాంతి)

22 December 2023 3:14 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

 అంశం: శాంతిశీర్షిక: వెతుకులాట1.శాంతి వలసపోయిందిమానవులలోందానవ చూడలేక2.మనసు విరిగిందో
సన్నజాజి : నానీలు

20 December 2023 4:47 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గజల్ (ఆవసంత)

06 December 2023 12:10 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గజల్ (రవికిరణపు)

06 December 2023 11:50 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : శీర్షిక: చెదిరినకల

28 November 2023 1:50 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : ప్రజా పాశుపతం (ఓటు)

27 November 2023 2:38 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : మెరిసి మురిసిన ముదిమి

21 November 2023 2:25 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : నాన్న (గేయం)

20 November 2023 12:43 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గజల్

11 November 2023 10:27 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : బతుకమ్మ పాట

07 November 2023 3:03 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : వినాయక చవితి (సీసం)

18 September 2023 4:47 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : తండ్రి సంరక్షణ పద్యం

26 August 2023 1:12 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గజల్ స్నేహపరిమళం

11 August 2023 10:06 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : నీడైన నాన్న

11 July 2023 12:11 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : గౌడన్న గాథ (పాట)

27 June 2023 12:30 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : పాలకుల పై పద్యం

02 June 2023 10:14 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : తెగిన మోకు

24 May 2023 10:02 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : చెట్టు చెలిమి

22 April 2023 8:42 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : సేదదీర్చే చెట్టు

18 April 2023 10:03 PM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి : నానీలు

17 April 2023 10:05 AM | రచయిత: ;రాజశేఖర్

సన్నజాజి -