సు శ్రీ తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

సు శ్రీ : నేనేమన్నానే?

12 May 2024 10:59 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

“నేను మళ్ళీ మీతో ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వచ్చేది లేదు.” అంది మా ఆవిడ కొడుకు తెచ్చిన ఖరీదైన హాండ్ బాగ్ సోఫాలోకి విస
సు శ్రీ : గోడ మీది వేడి నీళ్ళ గొడవ

10 December 2023 10:08 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : వాళ్ళు అంతే ..!

09 December 2023 4:29 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : పదహారు

05 November 2023 10:00 AM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : తాత కాల్చాడు

18 August 2023 9:15 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : 57 నిండాయి

16 August 2023 10:17 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : ఇంటికి వెళ్ళటం బెటర్

12 August 2023 9:12 AM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : అన్నా నువ్వెళ్ళిపో

28 July 2023 10:02 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : అభి

18 June 2023 8:31 AM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : ఎగిరే బాటరీ

08 April 2023 8:08 AM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : SHEAR WALL TECHNOLOGY

20 November 2022 12:32 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : ఆత్మ బంధువులు

30 May 2022 8:52 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : పులిహోర

27 May 2022 9:51 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : ఒక్క సారేగా

25 May 2022 10:25 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : కుక్క కరిచింది

24 May 2022 9:29 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : మన్మధరావు

23 May 2022 8:40 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : స్వంత స్థలం, ఇంకా కష్టం

22 May 2022 10:43 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

సు శ్రీ : పందికొక్కు

09 May 2022 8:48 PM | రచయిత: ;Sreenivasarao Sunkara

-