హృదయ స్వగతం తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

హృదయ స్వగతం : హ్యాపీ ఈస్టర్!

31 March 2024 5:40 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం : పరిశుద్ధ పరిచే దేవుడు!

31 March 2024 5:08 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

క్రైసవ విశ్వాసము నిత్యమూ పాపమూ, పరిశుద్ధత గురించి ప్రాముఖ్యముగా బోధిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సృష్టి కారకుడయిన
హృదయ స్వగతం : ఓర్పు కలిగిన విశ్వాసము!

17 March 2024 4:48 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

క్రైస్తవ విశ్వాసము అనగానే చాల మంది దేవుని మీద ఆధారపడటం, ఏ కష్టం, నష్టం కలిగిన అన్ని కూడా దేవుని అధీనములో ఉన్నాయ
హృదయ స్వగతం : సాటి వారిని ప్రసంశిస్తున్నావా?

10 March 2024 10:10 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధికై పరిశుద్దాత్మ దేవుడు సంఘములో ప్రతి విశ్వాసికి ఆత్మీయ వరములు అనుగ్రహిస్తాడు.
హృదయ స్వగతం : దేవుని గద్దింపును అంగీకరిస్తున్నావా?

04 March 2024 12:10 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

దేవుడు మొదటి మానవులయిన ఆదాము, హవ్వలను తన స్వరూపములో చేసి, వారికి ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పటికి సంపూర్ణ స్వేచ్ఛను వారి
హృదయ స్వగతం : యేసయ్య ప్రేమ!

02 March 2024 10:30 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం : ఎంతకాలమని సణుగుతున్నావా?

24 February 2024 4:35 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

క్రీస్తునందు విశ్వాసులుగా అయిన తర్వాత, మన పోషణ, అవసరములు మరియు అక్కరలు అన్ని తీర్చువాడు ఆయనేనని విశ్వాసము
హృదయ స్వగతం : సంఘములో ఐక్యత!

18 February 2024 11:30 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

సంఘము అనగా యేసు క్రీస్తును తలగా చేసుకొని అయన దేహముగా అయన రెండవ రాకడ కోసం సిద్దపడే వధువు వంటిది. దేహము / శరీర
హృదయ స్వగతం : అపవాది!

05 February 2024 12:12 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

నేను పడిపోయానని నవ్వుతున్నావా?నా పశ్చతాపాన్ని పరిహాసం చేస్తున్నావా?మరల పడిపోతానని ఎదురు చూస్తున్న
హృదయ స్వగతం : నాలుకతో జాగ్రత్త!

04 February 2024 2:26 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

దేవుని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట ద్వారా మనుష్యులు బ్రతుకుతారని దేవుని వాక్యం చెపుతోంది. అయితే మనలో చాల మంది
హృదయ స్వగతం : దేవునితో లావాదేవీలు!

28 January 2024 5:41 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

చాల మంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు పూర్వపు ధర్మము యొక్క అలవాట్లను, ఆచారాలను బట్టి దేవునికి మొక్కులు వాగ్దనాలు చేస
హృదయ స్వగతం : దేవుడు మోసం చేస్తాడా?

21 January 2024 1:20 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

దేవుడు ఎంతో ప్రేమ స్వరూపి, నిత్యమూ అయన మన పాపములను క్షమించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు అని ఎన్నో మారులు మనమ
హృదయ స్వగతం : విశ్వాసము - పశ్చాత్తాపము

14 January 2024 2:35 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

ఒకనాడు పాపపు జీవితము గడిపి, వాటిని బట్టి పశ్చాత్తాప పడి, వాటిని విడిచి పెట్టి క్రీస్తును విశ్వాసిస్తాము. కాబట
హృదయ స్వగతం : దేవుని దీవెనలు!

05 January 2024 4:49 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

క్రైస్తవ విశ్వాసులు ఎన్నో రీతులుగా దేవుని చేత దీవించబడాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు. అందుకోసం ఎంతో విశ్వాసముతో ప్రార్
హృదయ స్వగతం : దేవునికి అన్ని సాధ్యమే!

01 January 2024 3:48 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

గడచిన సంవత్సరము అంత మనలను కాచి, కాపాడిన దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిద్దాము. ఒక్కసారి పోయిన సంవత్సరము మనమ
హృదయ స్వగతం : 29 వ కీర్తన - అధ్యయనం

06 December 2023 11:23 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం : ఆత్మీయ ఆరోగ్యము!

23 April 2023 12:28 PM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం : నూతన సంవత్సరము!

08 January 2023 1:42 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం : క్రిస్మస్ సందేశము!

24 December 2022 5:16 AM | రచయిత: ;Sayaram Gattu

హృదయ స్వగతం -Gospel Messages By: Sayaram Gattu Voice Over By: Vishali Sayaram Produced By: Mayukh Raj Gattu