వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

Jai Shabarisha Baktha Brundam బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

Jai Shabarisha Baktha Brundam : Sri Sita Kavacham – శ్రీ సీతా కవచం

27 February 2024 12:01 PM | రచయిత: ;P Madhav Kumar

 
Jai Shabarisha Baktha Brundam : Brahma Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (బ్రహ్మదేవ కృతం)

27 February 2024 10:29 AM | రచయిత: ;P Madhav Kumar

బ్రహ్మోవాచ |వందే దేవం విష్ణుమశేషస్థితిహేతుంత్వామధ్యాత్మజ్ఞానిభిరంతర్హృది భావ్యమ్ |హేయాహేయద్వంద్వవిహ
Jai Shabarisha Baktha Brundam : TEMPLE CLEANSED TO HOST ANNUAL FETE

25 February 2024 3:31 PM | రచయిత: ;Madhav