వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

PRANJALI PRABHA STORIES బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

PRANJALI PRABHA STORIES : slokas

09 February 2024 3:21 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

 ***పద్యం యద్యపి విద్యతే బహు      సతాం హృద్యం విగద్యం నతత్గద్యం చ ప్రతిపద్యతే న విజహత్పద్యం     బుధాస్వాద్యత
PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-8945492975855895716

01 February 2024 9:30 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

 తలిదండ్రులు తొలి గురువులుతలిదండ్రులె తొలి చెలిమియు తలచిన యెడలన్తలిదండ్రులె బ
PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1574447387185392269

17 January 2024 1:41 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

 101."పాపపుణ్యాలు సుఖదుఃఖాలుగా ఎలా పరిణమిస్తున్నాయి !?"మనం చేసిన మంచిచెడులే మనకు సుఖదుఃఖాలుగా వ
PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-2687773905376203381

02 December 2023 4:58 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-3871011095294729677

22 November 2023 7:17 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1042223269299122149

16 November 2023 2:37 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-4296941496330326160

11 November 2023 7:01 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-8383686179251258546

29 October 2023 1:29 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1016365014829708314

25 October 2023 7:52 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-51955271354425848

18 October 2023 10:10 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1359343765795477351

03 October 2023 9:20 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-6035197399793500861

14 August 2023 12:02 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : daily story

01 August 2023 11:00 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-2107354594011157144

31 July 2023 1:26 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-7296951747143191245

31 July 2023 1:26 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : printied

17 July 2023 3:38 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-7422000793034245389

21 May 2023 12:44 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-7185960547310801991

19 May 2023 4:32 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-7606129712822239738

19 May 2023 4:19 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1874415529388616446

19 May 2023 3:55 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-7343978008996965274

19 May 2023 3:55 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-1758135709566768300

19 May 2023 11:43 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-5205111707520514448

19 May 2023 11:30 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-8888243019864729169

19 May 2023 11:23 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-3283587524232862537

19 May 2023 11:09 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : tag:blogger.com,1999:blog-6467456646648286268.post-6430881124160794668

19 May 2023 11:00 AM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : 167 - 173 stories

18 May 2023 5:07 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna

PRANJALI PRABHA STORIES : 260-266 stories

18 May 2023 4:44 PM | రచయిత: ;Malalapragada Rama Krishna