'శోధిని' కి స్వాగతం..!

Padmarpita... బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

Padmarpita... : సుడిగుండం..

05 November 2023 9:35 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : కరిగిపోతూ..

24 October 2023 6:54 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : తన కోణం..

14 October 2023 1:17 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : స్వయంకృతం

28 September 2023 2:50 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఏకం కాదు..

20 September 2023 1:21 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : గిరిగీసి..

09 September 2023 12:35 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : స్వీట్స్ సైకాలజీ

30 August 2023 4:23 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఆడనొప్పి..

22 August 2023 2:56 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : వింతనవ్వు

16 August 2023 1:30 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నేనొక స్త్రీ..

03 August 2023 10:20 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఇదోమాయ..

27 July 2023 5:09 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : అర్థనారీపురుష్

22 July 2023 2:42 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఒంటరి గేయం..

17 July 2023 3:27 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : మైత్రీవనం

29 June 2023 3:16 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నాకు నేనే..

06 June 2023 5:34 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నా నగ్నత్వం..

25 May 2023 5:02 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నిరాశాకెరటం!

05 May 2023 3:18 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఓ మగాడా..

01 May 2023 5:40 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నీ తలపుల్లో..

26 April 2023 7:12 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నిస్సహాయత..

19 April 2023 2:58 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : తృష్ట్ణ...

05 April 2023 3:10 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : చక్రంలేని ఇరుసు

26 March 2023 3:45 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : సగటు ఉద్యోగిని..

13 March 2023 3:48 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఆరని ఆశలు

05 March 2023 10:56 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : పోలీసోడి పెళ్ళాం..

27 February 2023 3:21 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : అన్నీ తెలిసీ..

20 February 2023 1:23 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : నిందాలాపం..

08 February 2023 2:09 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : లింకేంటో!

27 January 2023 7:26 PM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : స్వీయ మదింపు..

21 January 2023 12:46 AM | రచయిత: ;Padmarpita

Padmarpita... : ఎవరైనా!?

16 January 2023 3:59 AM | రచయిత: ;Padmarpita