వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

THE LEARNERS EDU బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

THE LEARNERS EDU : About Ashtadasha Shakti Peethaalu || అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ||

19 January 2024 7:53 PM | రచయిత: ;The learners edu

 💦 *ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా?* 🤔✍️ *ప్రశ్న: అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు ఏవి?**1. శాంకరి - శ్రీలంక - ఈ మ
THE LEARNERS EDU : School Management Committee smc Election process ||

19 January 2024 7:26 PM | రచయిత: ;The learners edu

 *♦SMC ఎన్నిక ప్రక్రియ♦*   *🔷సభ్యుల ఎన్నిక🔷*👉ప్రతీ తరగతిలో ముగ్గురు
THE LEARNERS EDU : Ramprasad bismil & ashfakhulla Khan || Indian history

17 December 2023 2:17 PM | రచయిత: ;The learners edu

THE LEARNERS EDU : అతి ధ్వనులు అంటే ఏమిటి?

14 December 2023 6:52 PM | రచయిత: ;The learners edu

THE LEARNERS EDU : Phone Settings || How to set microphone in phone Settings

20 May 2023 8:30 AM | రచయిత: ;The learners edu

THE LEARNERS EDU : Chemical formulas || chemistry important MCQ bits ||

11 April 2023 11:03 PM | రచయిత: ;The learners edu