వీక్షకులకు సుస్వాగతం ...

Yaasalu.com బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

Yaasalu.com : నేటి యాస (February 28 2024) : సారె

28 February 2024 7:17 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

కుమ్మరి చక్రం. potters wheel.
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 27 2024) : ఒజ్జిపెట్టు

27 February 2024 6:11 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

క్రమ పద్దతిలో సర్దడం
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 26 2024) : చుప్పులు

26 February 2024 8:27 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

చక్కిలాలు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 25 2024) : బగోని

25 February 2024 5:42 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

వంట పాత్రలు,
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 24 2024) : నూకు

24 February 2024 6:49 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

చెత్త ఊడవడం .
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 23 2024) : దివిటీలు

23 February 2024 5:37 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

దీపావళి రోజు రాత్రి గోగు కాడలకు గుడ్డలు కట్టి వెలిగించి, ఆరిపోయాక నెల మీద కొడతారు .
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 22 2024) : సాను

22 February 2024 5:44 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

పనులు మెల్లగా చేస్తూ జాప్యం చెయడం
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 21 2024) : సిబ్బి

21 February 2024 10:08 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

గంజి వార్చడానికి వాడే చిల్లులున్న తట్ట. జల్లిమూకుడు (తూర్పుగోదావరిలో)
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 20 2024) : పెయ్యి

20 February 2024 9:35 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

శరీరం, ఒళ్లు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 19 2024) : ఇన్నూరు

19 February 2024 5:43 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

200 రెండు నూర్లు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 18 2024) : దిమ్మ తిరుగు

18 February 2024 6:19 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

అసలు ఏమి అర్ధం కాకుండా బుర్ర పనిచేయకపోవడం. ety: హిందీలో dimaag అంటే బుర్ర. అదే రాను రాను దిమ్మ తిరిగి అయ్యింది.
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 17 2024) : తక్కెడ

17 February 2024 8:24 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

బరువు తూయడానికి వాడేది, కాటా
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 16 2024) : లక్ష్మి అవుటు

16 February 2024 7:32 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

దీపావళి రాతిరి కాల్చే ఒక టపాకాయ. అట్ట మీద లక్ష్మి దేవి బొమ్మ ఉండేది. ఒత్తు చిన్నదిగా ఉండి , శబ్దం గట్టిగా వస్తుంద
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 15 2024) : యారాలు

15 February 2024 6:53 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

తోటి కోడలు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 14 2024) : దొడ్డమ్మ

14 February 2024 5:30 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

పెద్దమ్మ
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 13 2024) : యారాలు

13 February 2024 5:56 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

తోటి కోడలు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 12 2024) : ఎలబారినారు

12 February 2024 7:05 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

వెళ్లినారు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 11 2024) : వంజీర

11 February 2024 7:49 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్సు.. ని ముసలోళ్ళు వంజీర అంటుంటారు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 10 2024) : పూరిల్లు

10 February 2024 5:32 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

పురితో (గడ్డితో) నేసిన కప్పు గల ఇల్లు.
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 09 2024) : మున్నూరు

09 February 2024 8:49 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

300
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 08 2024) : కోన్ కిస్కా

08 February 2024 6:50 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

ఊరూ పేరూ లేదని వెక్కిరింత
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 07 2024) : బొప్పనం

07 February 2024 9:21 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

గుండు కొట్టించుకొవడం.
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 06 2024) : గాబు

06 February 2024 5:34 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

నీళ్ళు పట్టే పెద్ద బిందె. (ఎప్పుడో అటక ఎక్కేసింది, మళ్ళీ ఈమధ్యన మంగళ స్నానాలకి కనపడుతోంది)
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 05 2024) : యతిమతం

05 February 2024 11:43 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

చెప్పిన మాట వినకుండా నచ్చినట్టు చేయడం. (కృష్ణ, గుంటూరులలో)
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 04 2024) : సలుపు

04 February 2024 5:58 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

నొప్పి ( పోట్లు పొడిచినట్టుగా )
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 03 2024) : ఆదికి ముందు

03 February 2024 6:28 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

తొందర పది ముందుగా చేస్తే ఈ పదం వాడుతారు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 02 2024) : ఎనుబోతులు

02 February 2024 7:53 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

దున్నపోతులు / బర్రె పోతు
Yaasalu.com : నేటి యాస (February 01 2024) : ఆరునొకటి

01 February 2024 6:06 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

7
Yaasalu.com : నేటి యాస (January 31 2024) : ఆయిల్ల

31 January 2024 6:04 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

రాత్రి
Yaasalu.com : నేటి యాస (January 30 2024) : సిబ్బి

30 January 2024 5:51 AM | రచయిత: ;yaasaoftoday@gmail.com (pravarudu)

గంజి వార్చడానికి వాడే చిల్లులున్న తట్ట. జల్లిమూకుడు (తూర్పుగోదావరిలో)