వీక్షకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

paintings2010 బ్లాగులో ఇటీవలి 30 టపాలు

paintings2010 : మేలైన దిక్కులు కొన్ని మాత్రమే

17 September 2023 1:07 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : శుభ నక్షత్రములు

17 September 2023 10:33 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : జలద్వారం, కవాటం

17 September 2023 8:05 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : దృఢమైన వృక్షాలు

16 September 2023 1:59 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : గట్టిగా చెరువుగట్టు

16 September 2023 1:15 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : పదును, చిట్కాలు

14 September 2023 1:18 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : ఆయుధాలు sharpness

14 September 2023 12:13 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : BREAK STONE, 6 Days

14 September 2023 11:32 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : seven days - సప్తరాత్ర

14 September 2023 11:00 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : ఏడు సార్లు

13 September 2023 10:56 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : సున్నం నీళ్ళు use

13 September 2023 9:27 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : మంగళకరములు ఈ stones

13 September 2023 11:53 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : మంచి నీళ్ళు here

12 September 2023 11:19 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : no నీరు - signs, nature

12 September 2023 9:32 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : వరాహమిహిర ధ్వజం -Wrld Water Day

12 September 2023 1:55 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : సమృద్ధిగ జలములు

12 September 2023 12:31 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : నీటి జాడలు -కొండగుర్తులు

12 September 2023 2:08 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : గాడిద రంగు

12 September 2023 1:57 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : ఇంతే సంగతులు

12 September 2023 1:24 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : మహీ, కపిల ధరిత్రి

12 September 2023 12:59 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : మౌంజీ grass

12 September 2023 12:26 AM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : కొండ మీద కొండ

11 September 2023 10:35 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : వంద - 101 - 102

01 September 2023 11:48 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : సారస్వతముని, మనువు also tell - జలార్గళం

01 September 2023 11:25 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : అత్తిచెట్టు - మర్రి,మోదుగ

01 September 2023 11:09 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : ఉష్ణం-శీతలం-తికమక

01 September 2023 10:50 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : పాదముద్రలు, పల్లం

01 September 2023 10:37 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : కోమలమైన trees

01 September 2023 10:14 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : గంభీర sound

01 September 2023 10:02 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+

paintings2010 : ఒక్కటే రంగు కలభూమి, చిహ్నాలు

01 September 2023 8:47 PM | రచయిత: ;nawadawana - 179 gugul+