విశాలాక్షి: ఇంటింటి తెలుగు సాహిత్య మాసపత్రిక తెలుగు బ్లాగు - తాజా టపాలు

విశాలాక్షి: ఇంటింటి తెలుగు సాహిత్య మాసపత్రిక : నెల్లూరు చరిత్ర

22 December 2023 11:52 AM | రచయిత: ;విశాలాక్షి మాసపత్రిక

  నెల్లూరు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన రాజుల చరిత్రను చారిత్రక ఆధారాలతో కాలనిర్ణయాలతో చాలా చక్కగా విశ్లేషించిన
విశాలాక్షి: ఇంటింటి తెలుగు సాహిత్య మాసపత్రిక : మా మాట

04 August 2023 6:09 PM | రచయిత: ;విశాలాక్షి మాసపత్రిక

-